I. BÖLÜM – Kuruluş Hükümleri

MADDE 1 - Kuruluş

Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere GAYRİMENKUL HİZMET İHRACATÇILARI DERNEĞİ adı ile bir dernek Faaliyet göstermektedir. Derneğin kısa adı “GİGDER” olarak belirlenmiştir. GAYRİMENKUL HİZMET İHRACATÇILARI DERNEĞİ aşağıdaki maddelerde “Dernek” olarak anılmıştır.

MADDE 2 - Derneğin Merkezi ve Çalışma Yeri

Derneğin merkezi Ferko Signature - 175/7 Büyükdere Cd. 34394 Levent, ISTANBUL / TÜRKİYE adresindedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindedir. Şubesi yoktur. DERBİS’te yerleşim yeri değişikliği 07.01.2023 tarih, 32 nolu Yönetim Kurulu kararına binaen 09.03.2022’de bildirilmiştir.

MADDE 3 - Amaç ve Hizmet Konuları

Derneğin amacı; yabancıya gayrimenkul satışı yapan paydaşların ihtisas örgütü olarak, sürdürülebilir politikalar üretip, sektörün kurumsallaşmasını sağlayarak yabancıya gayrimenkul satışının en önemli döviz getirici faaliyetlerinden birisi olması için çalışmak, uluslararası gayrimenkul pazarında ülkemizi ve gayrimenkul yatırımlarını tanıtmak olup, hizmet konuları aşağıda belirtilmiştir;

3.1 Ülkemizin, yabancı kişi ve kuruluşlara gayrimenkul satışı ve tanıtımı hakkında sürdürülebilir politikalarını oluşturmak.

3.2 Uluslararası gayrimenkul platformlarında ülkemiz gayrimenkul projelerinin ve yatırımlarının tanıtımını yapmak ve ülkemizi fuarlarda temsil etmek.

3.3 Yurt içinde ve yurt dışında, yabancıya gayrimenkul satışı hakkında olumlu algı oluşturmak ve bu konuda Gayrimenkul ve İnşaat Sektöründe bilgilendirme yapmak.

3.4 Sektör paydaşları ile yurt dışında yaşayıp ülkemizde gayrimenkul alımı yapan küçük, orta ve büyük yatırımcının sorunlarını görüşüp, çözüm yolları oluşturmak.

3.5 Paydaşlara eğitim vererek yeterlilik ilkelerini oluşturmak ve sektör içi denetimini sağlamak.

3.6 Üyeler arası işbirliği ve bilgi akışını sağlamak ve bu amaçla her türlü yayınlar yapmak.

3.7 Amaç ve hizmet konularına ilişkin projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurmak.

3.8 Mevzuat hükümleri uyarınca gerekli izinler alınarak, yerli ve/veya yabancı özel ve resmi kuruluşlar ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle işbirliği yapmak, temsilci göndermek.

MADDE 4 - Çalışma Biçimi ve Faaliyet Alanı

Gayrimenkul Sektörü alanında faaliyet gösterecek Dernek, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,

4.1 Yurt dışında gayrimenkul pazarlama ve tanıtımı ile ilgili gelişmeleri izler, bunları üyelerinin bilgilerine intikal ettirir.

4.2 Dernek içinde oluşturulacak komiteler ve/veya uzman kişiler aracılığı ile araştırma, geliştirme, inceleme, etüdler ve projeler yaparak ve/veya yaptırarak yurt dışında ülkemizdeki gayrimenkullerin pazarlanması ve satışı sektörünün gelişmesine katkıda bulunacak öneri ve görüşleri geliştirir, bu konudaki dilek ve temennileri tespit eder ve ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur.

4.3 Yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimleri yapar. Yurt dışında gayrimenkul pazarlama sektörü ve yatırım konularında kütüphane ve bilgi bankası kurar, bunlardan üyelerinin yararlanmasını sağlar.

4.4 Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz malları iktisap eder, kiralar, ihtiyaç dışı taşınmazları satar, taşınmaz mallar üzerinde her türlü ayni hakları tesis ve terkin eder, ettirir, amacına uygun işletmeler kurar ve işletir, her türlü inşaatı yapar ve/veya yaptırır.

4.5 Yurt dışı gayrimenkul pazarlaması ve tanıtımı ile uzman personel yetiştirme konusunda tüzüğünde gösterilen amacını gerçekleştirmek üzere ilgili mercilerden izin almak koşuluyla eğitim ve öğretim programları düzenler, bu tip programların düzenlenmesine katılır, sektöre ilişkin dereceler verir, bu yönde çalışan kuruluşlarla işbirliği yapar.

4.6 Amaç ve hizmet konuları ile ilgili, panel, seminer gibi bilimsel ve diğer türlerde toplantılar, festival ve gösteriler, yarışma ve benzeri organizasyonlar tertip eder, gösterilere katılır, üyelerinin görgü, bilgi ve deneyimlerini arttırmaya yönelik her türlü faaliyette bulunur; geziler düzenler, lokal açar, ulusal ve uluslararası yayınlar yapar.

4.7 Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini daha verimli kılabilmek gayesiyle komisyonlar kurar, komisyonların faaliyetlerini bir rapor halinde düzenleyip ilgili kuruluşlara sunar ve kamuoyunu bilgilendirir.

4.8 Yardım Toplama Kanunu ve bu Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır.

4.9 Yeni üyelerin alınmasına ve Onursal Üye kazanılmasına çaba harcar.

4.10 Mesleki ve istatistiki bilgi derleme, arşivleme, basma ve yayma faaliyetlerinde bulunur.

4.11 Amacını gerçekleştirmek üzere spor sahası, yasaların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı faaliyetleri için sosyal tesis, lokal ve benzeri tesisler kurar.

4.12 Benzer amaçlı dernek ve teşeküllerle beraberlik ve iş birliğinde bulunabilir.

4.13 Uluslararası beraberlik ve iş birliği yapılmasında yarar görülen hallerde ve ilgili mevzuata uygun olarak, konusuyla ilgili uluslararası faaliyette bulunan dernek veya kuruluşlara üye olabilir.

4.14 Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer her türlü çalışmayı yapar.

4.15 Dernek, gerekli gördükleri yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

4.16 Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir. Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

4.17 Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

4.18 Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya iş birliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

4.19 Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere Federasyon kurucusu olabilir veya kurulmuş bulunan federasyonlara katılabilir.

MADDE 5 - Dernek Amblemi

Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem Valilik nezdinde yapılır. Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

II. BÖLÜM – Üyelik Hükümleri

MADDE 6 - Dernek Üyelik Şartları Ve Üyelik Türleri

Üyelik Genel Şartları:

Fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, Yurt dışında ülkemizin gayrimenkullerini pazarlayan, ticaretini,  satışını ve tanıtımını yapan kuruluşlar ile gayrimenkul alımı yapan diğer ülke vatandaşı kişilerin vatandaşlığı konusunda danışmanlık yapan, hizmet veren gayrimenkul yönetimi, değerleme kuruluşları hukuk büroları gibi kuruluşlar ve tüzel kişiler ve bu kuruluşların, tüzel kişilerin yöneticileri, ortakları ile bu alanlarda çalışan gerçek kişiler derneğe üye olabilir.

Üyelik Türleri

I. Asil Üyelik: Derneğin asil üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

a. Kurumsal Asil Üyelik (Tüzel Kişi)

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, yönetim kurulu başkanları ya da kendilerini temsil ile görevlendirdikleri gerçek kişiler yolu ile temsil edilen seçme ve seçilme hakkına sahip, tüzel kişiliği olan üyelerdir.

b. Bireysel Asil Üyelik (Gerçek Kişi)

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, seçme ve seçilme hakkına sahip gerçek kişi üyelerdir.

Gerçek kişi ile Tüzel kişi adına yetkili kişi üyelik başvurusunda bulunur. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir ve derneğe bildirilir.

III. Onursal Üyelik:

Sektörle ilgili Üniversite veya Yüksekokullarda, akademik çevrelerde görevli olan, çalışan kişiler ile Derneğe ve/veya amaç ve hizmet konularına emeği geçmiş olan kişiler arasından, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurul kararı ile seçilen üyelerdir. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, diledikleri taktirde ödenti verirler.

MADDE 7- Dernek Üyeliği ve Üye Olma Prosedürleri

Derneğe üye olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması şarttır:

- Asil üyelik için Üyelik Başvuru formunu eksiksiz doldurmak,

- Derneğin amaçlarını ve ilkelerini benimsemek,

- Kurumsal Üyelik başvurularında, kurumu temsil edecek temsilciler için yönetim kurulu kararı veya kurum yetkilisinin imza sirküsünü ibraz etmek.

- Fiil ehliyetine sahip olmak,

- Üyelik türlerinde belirtilen şartlara haiz olmak,

- Yabancı gerçek kişiler için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,

- Tüzel kişiliğe haiz yabancı şirket / kurumlar için Türkiye’ de yerleşim yeri belgesine sahip olmak.

- Dernek Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmiş olmak,

MADDE 8 - Üyelik İşlemleri

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

8.1 Dernek üyeliği sadece yönetim kurulunun daveti ile gerçekleşmektedir.

8.2 Davet edilecek üyelerin şirketlerinin veya şahıs olarak faaliyet gösterdikleri sektör değerlendirilirken aracı, acente ve proje pazarlama alanında faaliyet göstermesine dikkat edilir.

8.3 Dernek üyelerinden 2 üyenin yazılı önerisi ile Yönetim Kurulu’nun davet edilmesi için talep oluşturur. Yönetim Kurulu bu talebi ilk yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında derhal görüşür ve Yönetim Kurulu tarafından davet edilmesi istenen aday için oy çokluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu’ndan davet edilmesi yönünden karar çıktıktan sonra üyeye 30 gün içinde yazılı başvuru yapılması istenir ve takip eden Yönetim Kurulu toplantısında aday dernek üyeliğine kabul edilir ve adaya yazılı olarak bildirilir.

8.4 Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Asıl üyeliğe başvuranlardan Yıllık Aidatın gereken bölümü alınır. Bu aidatlar ödenmedikçe Dernek asıl üyeliği kazanılamaz.

8.5 Dernek Yönetim Kurulu’nun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir makama itiraz edilemez.

MADDE 9 - Üyelikten Çıkma

Üyelik, üyelikten yazılı olarak ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten çıkanlar Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 10 - Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:

10.1 Mazeretsiz olarak çalışma ve toplantılara üst üste üç defa katılmamak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek,

10.2 Dernek Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,

10.3 Asıl üyeler için, tüm aidatlarını ödemediklerinden dolayı, üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına kabul edilmemek.

10.4 Kişisel veya mesleki onur ve saygınlığa ya da mesleki teamüllere aykırı davranışlar göstermek.

MADDE 11 - Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve Çıkarılmaya İtiraz

Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı geçici bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını çoğunluk oyuyla verir. Oranın hesaplanmasında küsuratlı sayı ortaya çıktığı takdirde daha büyük olan tam sayı esas alınır. Sonuç üyeye yazılı olarak bildirilir, üye kayıt defterinden silinir ve çıkarılan üye Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

MADDE 12 - Seçme ve Seçilme Usulleri

Derneğin sadece Asil Üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

MADDE 13 - Üyelerin Faaliyetlerden Yararlanması

Derneğin üyesi sıfatını haiz herkes Derneğin lokallerinden, sosyal tesislerinden, yardımlarından vesaire faaliyetlerinden yararlanır.

III. BÖLÜM – Yönetim Hükümleri

MADDE 14 - Dernek Organları

Derneğin zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir:

14.1 Genel Kurul

14.2 Yönetim Kurulu

14.3 Denetleme Kurulu

Bunların yanı sıra Yönetim Kurulu, faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü konularda çalışmalar yapmak için çeşitli kurullar ve komisyonlar oluşturabilir.

MADDE 15 - Genel Kurul Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ile Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

15.1 Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

15.2 Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 16 - Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 17 - Olağanüstü Genel Kurul

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamadığı ya da bir an önce görüşülmesinin yarar sağlayacağı önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç 1 ay içinde toplantıya çağrılır:

17.1 Dernek asıl üye sayısının 1/5’inin görüşülmesini istedikleri konuyu belirterek yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

17.2 Yönetim Kurulu’nun, gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

17.3 Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı karar. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır

MADDE 18 - Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

18.1 Türk yasaları ile Dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

18.2 Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

18.3 Yönetim Kurulu tarafından önerilen Onursal Üye adaylarını görüşüp onaylamak,

18.4 Bir önceki dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek,

18.5 Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

18.6 Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

18.7 ​​​​​​​Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla iş birliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

18.8 ​​​​​​​Derneğin feshi ve malvarlığının tahsisine ilişkin karar vermek,

​​​​​​​18.9 Dernek Yönetim Kurulu’nun verdiği üyelikten ihraç kararlarına yapılan itirazları tetkik ederek karara bağlamak,

18.10 Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek.

18.11 Üye olması durumunda Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek       

18.12 Gerekli diğer konularda karar vermek.

MADDE 19 - Dernek Onursal Başkanı

Derneğimizin Onursal Başkanı Kurucu Başkanımız Ömer Faruk Akbal’dır.

MADDE 20 - Yönetim Kurulu

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir

20.1 Yönetim Kurulu, iki yıl süre için gizli veya açık oyla seçilmiş 11 (OnBir) asıl ve 6 (Altı) yedek üyeden oluşur.

20.2 Yedek üyeler, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre boşalan asıl üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçin için Genel Kurul 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

MADDE 21 - Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulunun Çalışma İlkeleri

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

21.1 Yönetim Kurulu, seçimini izleyen 6 gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Yönetim Kurulu Başkanı (Dernek Başkanı), uygun görülen sayıda Başkan Yardımcısı, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve diğer görevlileri belirleyerek görev dağılımı yapar.​​​​​​​

21.2 Yönetim Kurulu en az ayda 1 kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

​​​​​​​21.3 Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, asıl üye tam sayısının yarıdan bir fazlası olup, karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

​​​​​​​21.4 Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

21.5 Yürütme Kurulu Oluşumu,

Yürütme Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, ihtiyaç duyulması halinde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve ilgili yönetim Kurulu üyeleri ile ihtiyaç duyulması halinde Komite Başkanları’ndan oluşur. Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde işlerini sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Toplantıya katılacak ihtiyaç duyulan kişileri ve gündemi Yönetim Kurulu Başkanı belirler. En az ayda bir kez olmak üzere gereken sıklıkta toplanır. Derneğin İcra Kurulu görevini ifa eder.

MADDE 22 - Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

22.1 ​​​​​​​Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

22.2 Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,

22.3 ​​​​​​​Çalışma dönemi çalışma programı ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

​​​​​​​22.4 Bir önceki çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

22.5 ​​​​​​​Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu ana tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, kişisel ve mesleki onur ve saygınlığa veya mesleki teamüllere aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,

​​​​​​​22.6 Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,

22.7 ​​​​​​​Yüksek İstişare Kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,

22.8 ​​​​​​​Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

22.9 ​​​​​​​Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

22.10 ​​​​​​​Yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

22.11 ​​​​​​​Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

​​​​​​​22.12 Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyeler ve ilgili yerlere bildirmek,

22.13 ​​​​​​​Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,

​​​​​​​22.14 Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak ve muhafaza etmek,

​​​​​​​22.15 Üyelerin sosyal durumlarıyla ilgilenip kamplar, lokaller vb. mahalleri tesis etmek, bunların işlemesini ve/veya işletilmesini sağlamak,

22.16 ​​​​​​​Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

MADDE 23 - Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı, Derneği temsil, gündemi hazırlama, müzakereleri idare, toplantı günlerini tayin, sarf evrakını saymanla birlikte imza, Genel Kurul toplantısını açma ve yoklama yapma yetkisine haizdir.

MADDE 24 - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları

Uygun görülecek sayıdaki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının görev ve yetkileri, seçimlerden sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir.

MADDE 25 - Sayman

Sayman Derneğe ait mali muamelatı yapar, mali evrak ve defterleri tanzim, muhafaza ve Başkanın verdiği yetkiler dahilinde Dernek adına yapılan yazışmaları imza eder.

MADDE 26 - Denetim Kurulu ve İç Denetim Şekilleri

26.1 ​​​​​​​Denetim Kurulu,  üç yıllık süre için açık oyla seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

26.1.1 ​​​​​​​Denetim Kurulu, seçimi izleyen 6 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer.

26.2 ​​​​​​​Denetim Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanarak derneği denetler. Toplantı ve karar yeter sayısı 2’dir.

26.3 ​​​​​​​Denetim Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan bir önceki çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

26.4 ​​​​​​​Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MADDE 27 - Yüksek İstişare Kurulu

Yüksek İstişare Kurulu Yönetim Kurulunun amaç ve faaliyetlerine işlerlik kazandırabilecek bilgi ve deneyime sahip, Derneğin amacında belirtilen konularda uzman olan profesyonellerden, üniversite öğretim üyeliği yapan veya yapmış kişilerden, sektör duayenlerinden, işyeri sahiplerinden ve Dernek eski başkanları arasından Yönetim kurulunca iki yıllık süre için seçilmiş yeteri kadar kişiden oluşur. Yüksek İstişare Kurulunda görev almak için dernek üyesi olmak şartı aranmaz. Yüksek İstişare Kurulu gerek gördüğü sıklıkta toplanabilir. Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş Başkanı ya da Dernek Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kurulu’na gönderilir.

MADDE 28 - Yüksek İstişare Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yüksek İstişare Kurulu’nun görevleri şunlardır:

28.1 Derneğin yurt içi ve yurt dışındaki sektörel dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinin geliştirilmesinde ve Derneğin prestijinin arttırılması, tüm kişi ve kuruluşlara tanıtılmasında katkıda bulunmak,

28.2 Dernek tarafından yürütülecek çalışmaların, projelerin ve araştırmaların yapılmasında, faaliyet alanlarının belirlenmesinde, kamuoyu oluşturulmasında Derneğin çalışmalarını izleyerek Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak,

28.3 Dernek Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği ve ihtiyaç duyduğu konularda Yönetim Kurulu’na istişari nitelikte kararlar vererek danışmanlık yapmak.

MADDE 29 - Yönetim ve Hizmet Komiteleri

Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak yönetim, hizmet komiteleri, etik kurul oluşturabilir. Geçici komiteler Dernek Başkanı, sürekli komiteler ve etik kurulu Yönetim Kurulu kararı ile seçilir.

Yönetim, hizmet komiteleri ve etik kurul, Yönetim, Denetleme ve Yüksek İstişare Kurulunun karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler.

MADDE 30 - Organlara Seçilenlerin ve Değişikliklerin İdareye Bildirilmesi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantı sonuçları, Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle otuz gün içinde 30 gün içinde elektronik ortam üzerinden mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

IV. BÖLÜM – Mali Hükümler

MADDE 31 - Çalışma Dönemi ve Bütçe

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve aynı yılın 31 Aralık günü sona erer.

Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönergesi ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.

Yıllık bütçe yönergesinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamalara ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı gibi konular gösterilir.

MADDE 32 - Derneğin Gelir Kaynakları- Giriş-Yıllık Ödentinin Belirlenme Şekli

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

1. Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere üyeliği kabul edilen üyeler için öngörülen tutardır.

2. Yıllık Üye Ödentisi: Üyelerin her çalışma dönemi için ve üyeliğinin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.

3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4. Dernek tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası toplantı, gezi, temsil, konser, spor yarışması, konferans, panel, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8. İktisadi İşletme Geliri,

9. Diğer gelirler.        

Giriş ve Yıllık Ödentinin Belirlenme Şekli: Asil üyeler (Kurumsal-Gerçek) üyelerinin giriş ve yıllık ödentileri, her yıl derneğin amaç ve faaliyetlerine uygun olarak yönetim kurulunca belirlenerek üyelere duyurulur.

Dernek, işçi ya da işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından maddi yardım kabul edebilir ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir.

MADDE 33 - Gelir ve Gider İşlemleri ve Borçlanma Usulleri

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:

33.1 Belirlenen Yıllık aidatı yılın ilk çeyreğinin sonunda ödeyen üyelerden %35 indirimli aidat bedeli tahsil edilir. Yılın ikinci çeyreğinde ödeyenlerden %20 indirimli aidat bedeli tahsil edilir. Takip eden 3. Çeyrek de ödeme yapanlardan %10 indirimli aidat bedeli tahsil edilir. Yılın son çeyreğinde ödeme yapanlardan ise aidat bedeli indirimsiz olarak tahsil edilir. Eğer eksik ödeme yapılmışsa eksik bakiyeler içinde bulunduğu dönem üzerinden indirimsiz olarak tahsil edilir. Bu süreler içerisinde aidatını ödemeyen üyelere uyarı yazısı yazılır. Bu yazıya rağmen en geç takip eden yılın ilk ayın sonuna kadar ödemeyen üyelerin aidatları, yönetim kurulunca tespit edilecek gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

33.2 Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

33.3 Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

33.4 Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna yetki vermesi gereklidir

MADDE 34 - Defterler

Dernek 5253 sayılı Dernekler Yasası ve bu yasanın 11.maddesine dayanılarak çıkarılan, 31 Mart 2005 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Dernekler Yönetmeliği” 6.bölümünde sözü edilen esaslara uygun olarak,  ilgili maddelerde öngörülen defter ve kayıtları tutar. Bu defterlerin Noterden veya İl dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

V. BÖLÜM – Çeşitli Hükümler

MADDE 35 - Dernek Tüzüğü Değişikliği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu; toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 36 - Derneğin Feshi ve Tasfiye Esasları

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar Sermaye Piyasası Kurulu’na devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu  durumda derneğin  para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 37- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.​​​​​​​

Bu tüzük 37 (otuzyedi) maddeden ibarettir.