GİGDER KVKK Aydınlatma Metni

07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”, “Kanun”) uyarınca; GAYRİMENKUL YURT DIŞI TANITIM DERNEĞİ (“bundan böyle GİGDER olarak anılacaktır”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermekteyiz.

Amacımız; GİGDER tarafından hukuka uygun bir şekilde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında kişisel verileri GİGDER tarafından işlenen üyelerimizi, potansiyel üyelerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, yetkililerimizi, ziyaretçilerimizi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve yetkilileri ve üçüncü kişileri bilgilendirmektir.

Bu özen ve hassasiyet doğrultusunda GİGDER olarak üyelerimize, kurumsal işbirliği içinde bulunduğumuz kurum ve kuruluşlara ve çözüm ortaklarımıza iletmiş olduğunuz tüm kişisel verileri ve GİGDER ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri Kanun’a uygun olarak, aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Bu kapsamda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde kullanmakta, bu verileri işleme amacının gerektirdiği ölçüde personelimiz ve ilgili iş ortaklarımız ve personelinin erişimine açmaktayız.

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak GİGDER tarafından işbu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz;

• Dernek tüzüğünün 3 numaralı maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmış olan dernek kuruluş amacını gerçekleştirmek ve bu amaca yönelik yine aynı tüzüğün 4 numaralı maddesinde açıklanan faaliyetler ile yasadan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirilebilmesi,

• GİGDER tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
• GİGDER tarafından etkinlik ve organizasyonların yapılabilmesi,
• GİGDER tarafından etkinlikler ile organizasyon ve hizmetlerin duyurulması,
• GİGDER insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinin temini,
• GİGDER’in hukuki, mali, ticari konular çerçevesinde stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması ,
• GİGDER’in genel kurul toplantılarının yapılması,
• Üyelerle dernek yükümlülükler ve haklarına ilişkin iletişim kurulması,
• GİGDER’e ait tüm mekanlarda fiziki ve elektronik ortam güvenliğinin sağlanması,
• GİGDER üyeleriyle hukuki süreçlerin yürütülmesi,
• GİGDER tarafından tabi olduğu mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defter ve kayıtların tutulması
amaçlarıyla faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; GİGDER’in dernek tüzüğünde yer alan amaçları doğrultusunda,
• GİGDER tarafından yürütülen faaliyet ve hizmetlerden üyelerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması,
• GİGDER insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
• GİGDER’in genel kurul ve üye toplantılarının yapılması,
• Uyuşmazlık halinde GİGDER’in hukuki süreçlerinin takibi,
• GİGDER’in teknoloji hizmetlerini alması,
• Hizmet aldığımız 3. kişilerin hizmetlerinden üyelerimizin faydalandırılması amaçlarıyla;
Yurt içi ve yurt dışındaki dernek temsilciliklerimiz/şubelerimize, hizmet alınan tedarikçilerimize, İl Dernekler Müdürlüğü ile kanunen yetkili sair kamu kurum ve kuruluşlarına, üyelerimize, yasal süreçlerin takibi amacıyla avukatlarımıza, mali müşavirimize, teknik destek aldığımız bilgi teknoloji şirketlerine KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; GİGDER tarafından kısmen ya da tamamen otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle; dernek yetkilileriyle kuracağınız iletişim kapsamında (sözlü, yazılı ya da e-mail ile), www.gigder.org.tr web sitesi üzerinden ya da sosyal medya mecraları vasıtalarıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir.
GİGDER’in dernek genel kurul toplantısı, üye toplantısı, etkinlik ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi, üyelerin hak ve yükümlülüklerine yönelik süreçlerin takibi, tabi olunan mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dernek defter ve kayıtlarının tutulması, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği ile ilgili sair mevzuat uyarınca ve KVKK m.5/2 (ç) kapsamındaki hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.

Üyeler ve hizmet alınan 3. kişilerle iletişimin sağlanması ve üyelerin bilgilendirilmesi, GİGDER’in fiziksel ve elektronik ortamdaki veri güvenliğinin sağlanması, GİGDER tarafından sunulan hizmetlerden üyeleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, GİGDER’in hukuki, mali, ticari konular çerçevesinde stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla üyelerin ve 3. kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla KVKK m5/2 (f) hukuki sebebi kapsamında toplanmaktadır.

Ayrıca; gerektiği hallerde, üyelerden aidat borcunun tahsili gibi hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla KVKK m.5/2 (e) hukuki sebebi kapsamında toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metninin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi GİGDER’e iletmeniz durumunda, GİGDER talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, GİGDER tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Veri sorumlusu olarak yaptığımız inceleme sonucunda talebiniz kabul edilir veya gerekçesi açıklanmak sureti ile reddedilir. Cevap tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.
GİGDER’in çalışanları, kurumsal iş birliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlar ve ilgili diğer üçüncü kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre saklama yükümlülüğü olacağından, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talep GİGDER tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir.
Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için başvurunuzu Türkçe yapmanız gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak ve ıslak imzalı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da GİGDER’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu, bulunması zorunludur.
Başvurunuza ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurunuzu kimliğinizi ispat edici gerekli bilgi ve belgeler ile “Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1. Sokak Now Bomonti No:2/27 Şişli-İstanbul” adresine göndermeniz gerekmektedir.

E-mail ile yapmak istediğiniz başvuruları ise; info@gigder.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.